วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เพื่อแจ้ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายงานการใช้เงินเหลือจ่ายเงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕) ขอความเห็นชอบประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานผลการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Categories ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Author: วิรุธ อ้ายมาศน้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai