การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
O01 โครงสร้างองค์กร
O02 ข้อมูลผู้บริหาร
O03 อำนาจหน้าที่
O04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O05 ข้อมูลการติดต่อ
O06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
O08 Q&A ถามตอบ
O09 Social Netwoek

การดำเนินงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..