เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT/Full Data

1.ข้อมูลพื้นฐาน
O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.การประชาสัมพันธ์
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

3.การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A ถามตอบ
O9. Social Netwoek

4.การดำเนินงาน
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี
O11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

5.การปฎิบัติงาน
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

6.การให้บริการ
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E-Service

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18. แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี

9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

10.การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประพฤติมิชอบ
O29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
O30. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12.เจตจำนงของผู้บริหาร
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

14.การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15.แผนป้องกันการทุจริต
O39. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

16.มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..