การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A ถามตอบ
o9 Social Netwoek
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ รายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประพฤติมิชอบ
o27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
o36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..