วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 ITA Online และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

การแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

การแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

การแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 08 - 14 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 01 - 07 ส.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai