การพัฒนาการเขียนเติม Verb to be และเขียนเติม – ing ท้ายคำกริยาในรูปของ Present Continuous Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิจัยในชั้นเรียนของครูพันตรี สีขาว

โรงเรียนสรรพวิทยาคม แสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ได้รับทุน Fulbright โดย Thailand-United States Educational Foundation

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม แสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ได้รับทุน Fulbright โดย Thailand-United States Educational Foundation โดยมีครูดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายพันตรี สีขาว ทุน Fulbright Teaching Excellence and Achievement (T…

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 1. สถานศึกษา : โรงเรียนสรรพวิทยาคม 2. ผู้อำนวยการสุภัทร เงินดี 3. ครูนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล 4. ครูกรรณิการ์ ดิษชกรร

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ร่วมจัดการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย         ๑. นางสุวรรณีน์ ทองเกตุ ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการและระดับเชี่ยวชาญ

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ๑. นางสาวนงนภสร องค์การ ตำแหน่งครู รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิท…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai