โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่๑- ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเตรียมสอบ TGAT, TPAT, A-Level  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ SMAT

วันที่ ๐๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ SMAT ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับนักเ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ และ พิธีลงนามส่งมอบงานในหน้าที่รับผิดชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกับนางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้มด้วยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีงบประมาณ ๒…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรรมรณรงค์ไข้เลือดออก กับกลุ่มงานควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่สอด

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรรมรณรงค์ไข้เลือดออก กับกลุ่มงานควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีการอบรมให้ความรู้และชี้แจงโครงการไข้เลือดออกในโรงเรียนเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ณ บริเวณลานเวท…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai