แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โดยโรงพยาบาลแม่สอด จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมือจากผู้ปกครอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสรรพการ และอาคารเฉลิมพระเกียติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๗ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๗ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai