ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้งม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้งม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องผนังเบากระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องผนังเบากระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน, การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก, ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก จัดซื้อกระดาษสำหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร และอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน, การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก, ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก จัดซื้อกระดาษสำหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร และอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai