ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนิงาน โครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน

แนวปฏิบัติขั้นตอนการขออนุมัติดำเนิงาน โครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน

แนวทางการประเมินความเสี่ยงตนเองของโรคโควิด-19 ผ่านระบบไทยเซฟไทย (TST)

วิธี และแนวทางการประเมินความเสี่ยงตนเองของโรคโควิด-19 ผ่านระบบไทยเซฟไทย (TST) สำหรับคณะครู นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษา

คู่มือ สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนสรรพวิทยาคม

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดังนี้

มาตรการ ๖-๖-๗ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

สื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการ ๖-๖-๗ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai