โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง”

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง” โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า)

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง หัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วงเวี…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีกตเวทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีกตเวทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีผู้เกษียณ จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผู้อำนวยการสุภัทร เงินดี ๒) ครูจักกฤษ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศรายการต่าง ๆ 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศรายการต่าง ๆ ๑.รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ต่อเนื่องปีที่ ๔ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหัวดตาก ๒. เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๖๕ จ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai