ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาศูนย์ HCEC กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาศูนย์ HCEC กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai