ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMAT จัดซื้อหุ่นยนต์ SUMO Mega โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMAT จัดซื้อหุ่นยนต์ SUMO Mega โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล, พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล, พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น ISM จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้น ISM จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai